Naturen är grunden för allt liv

Vårt eget välmående, den globala ekonomin, våra samhällen och företag är beroende av naturen och de grundläggande funktioner som ekosystem i balans och biologisk mångfald förser oss med. Såsom ren luft, vatten, mat, material, stabilt klimat, reglering av vattenflöden, friluftsliv, glädje, förundran och mycket mer.

Trots detta befinner sig naturen i kris, mänskligheten använder dubbelt så mycket resurser som jorden kan återskapa varje år och klimatförändringarna behöver begränsas. Under de senaste fyra decennierna har de globala populationerna av vilda ryggradsdjur minskat med 69 %, 1 miljon arter riskerar att försvinna och minst tre fjärdedelar av jordens yta har förändrats. De fem största globala drivkrafterna bekom denna förlust av biologisk mångfald är förändrad mark- och havsanvändning (förstörda livsmiljöer), överexploatering, klimatförändringar, föroreningar samt spridning av främmande (invasiva) arter och sjukdomar

Omkring hälften av världens bruttonationalprodukt (BNP) är i måttlig eller hög grad beroende av naturen (ex. utvinning av resurser från land-, färskvatten- eller havsområden). Detta avspeglas även i den globala risklista som årligen tas fram av World Economic Forum, där naturrelaterade risker de senaste åren klättrat allt högre upp på listan.

Men det finns hopp. Världen börjar komma samman på många plan - ett nytt globalt ramavtal, flera frivilliga initiativ och ramverk samt regulatoriska krav på EU- och nationell nivå att förhålla sig till kopplat till naturen och biologisk mångfald. Det finns även flera lyckade exempel där arter åter blivit livskraftiga, ekosystem återfått sin balans och naturvårdsinsatser som genomförts under många år, ofta decennier och ofta ideellt, gett goda resultat.

196 länder har enats om ett nytt ramavtal för naturen, motsvarande 1,5 graders målet, för att stoppa förlusten av biologisk mångfald till år 2030 och att genom naturvårdsinsatser vända den nedåtgående kurvan uppåt till full återhämtning senast år 2050. Genom denna överenskommelse, Kunming-Montreal protokollet, ska bland annat 30% av världens land- och havsområden skyddas till år 2030.


Källor och tips på fördjupning, stöd och inspiration:

The first science-based targets for nature – Science Based Targets Network

Meet the first 10 UN World Restoration Flagships (decadeonrestoration.org)

Havsörn - Världsnaturfonden WWF

Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework | UNEP - UN Environment Programme

Global Risks Report 2023 | World Economic Forum | World Economic Forum (weforum.org)

Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services | IPBES secretariat

Nature Positive

New Nature Economy Report II: The Future Of Nature And Business | World Economic Forum (weforum.org)

Earth Overshoot Day home - #MoveTheDate (footprintnetwork.org)