Ekosystem & biologisk mångfaldVi hjälper er att identifiera hur er verksamhet beror av och
påverkar ekosystemen i hela värdekedjan och hur ni kan arbeta
för att minska negativ påverkan. 

 

Vi är helt beroende av den biologiska mångfalden och välmående ekosystem. Flertalet av planetens gränser har redan överskridits vilket innebär stora ekonomiska risker och frågan får allt större uppmärksamhet från såväl företag och politik som offentlig sektor.

För att minska negativ påverkan och istället öka möjligheterna för ett positivt bidrag till naturen, och ökad lönsamhet, hjälper vi er att identifiera hur er verksamhet beror av och påverkar ekosystemen i hela värdekedjan. Vi ger stöd i arbetet med att ta fram mål i linje med vetenskapen, och utvecklar handlingsplaner som tar er mot målen.

Kartläggning och målsättning genomförs enligt guiden Science Based Targets for Nature (SBT for Nature). Det säkerställer ett systematiskt tillvägagångssätt och en vetenskaplig grund i arbetet. SBT for Nature ger ett helhetsperspektiv och inkluderar miljöpåverkan inom bl.a. biologisk mångfald, vatten, övergödning, föroreningar och markanvändning.

Vi genomför också livscykelanalyser för produkter, som  grund för mer hållbara design- och materialval när du utvecklar din produkt.


Våra tjänster

  • Science Based Targets for Nature - Kartläggning av påverkan på ekosystem i egen verksamhet och värdekedja
  • Utveckling av handlingsplan och åtgärder
  • Livscykelanalys av produkter
  • Målsättningar och mätetal

  • Strategi och styrningsmodell

  • Redovisning enligt EUs nya rapporteringskrav och GRI SRS 

  • Utbildningar och inspirationsföreläsningar

Kontakta oss!

Maria Carty

maria.carty@trossa.se
0703-993161

Matilda Sjödin

matilda.sjodin@trossa.se
0725 - 84 35 51