Biologisk mångfald  & ekosystem 


Vi hjälper er att identifiera hur er verksamhet beror av och påverkar den biologiska mångfalden och ekosystemen i hela värdekedjan och hur ni kan arbeta för att minska negativ påverkan.

Står du inför uppdraget att stärka arbetet med biologisk mångfald för att hantera affärsrisker, leva upp till lagkrav eller sätta en strategi i linje med det nya globala ramavtalet för naturen – att 30% av planetens yta ska skyddas till år 2030?

Exempel på frågeställningar som många funderar på just nu:

 • Vi omfattas av ökade rapporteringskrav (CSRD/ESRS) - hur gör vi för att stärka vårt arbete med miljödelen?
 • Vilka andra lagar och krav berörs vi av?
 • Vad är bäst att börja med?
 • Hur är vi beroende av och påverkar naturen, i direkt verksamhet, uppströms och nedströms?
 • Vilka är våra naturrelaterade affärsrisker och möjligheter?
 • Vi vill arbeta mer strategiskt & sätta mål – vilka metoder och verktyg finns (SBTN, TNFD osv)?

 

Våra tjänster

 • Introduktion & orientering (lagar, initiativ, metoder, verktyg) och kompetenshöjning (lunchwebinar, utbildning)

 • Kartlägga och värdera påverkan på och beroende av naturen (väsentlighetsanalys, gapanalys)

 • Identifiera naturrelaterade affärsrisker och möjligheter

 • Ta fram en strategi - Ambitionsnivå, mål, omställningsplan, åtgärder direkt verksamhet, uppström, nedströms, prioriterade platser

 • Stärka styrningen - stöd, kompetens, styrande dokument, underlag till styrelse, ledningsgrupp, organisation etc

 • Upplägg, projektledning, kompetensstöd i arbete med att sätta mål för naturen (klimat, land, hav, vatten och biologisk mångfald i enligt med eller med inspiration av SBTN)


Ny guide för vindkraft

Resultatet från pilotprojektet presenteras i denna guide som ger läsaren:

 • Kort introduktion och omvärldsutblick till varför det är en affärsmässig och existentiell nödvändighet att agera för naturen
 • Övergripande beskrivning av SBT for Natures fem steg.
 • Detaljerad beskrivning av aktiviteter och dess utfall i steg 1, med konkreta exempel från landbaserad vindkraft.
 • Relevanta referenser, vägledningsdokument och praktiska verktyg.
 • Inspirerande exempel på hur vindkraften kan minska sin miljöpåverkan ytterligare.

Kontakta oss!

Maria Carty

maria.carty@trossa.se
0703-993161

Matilda Sjödin

matilda.sjodin@trossa.se
0725 - 84 35 51