Strategi & Styrning

Rådgivning och tjänster för riskhantering och hållbart värdeskapande.
Från analys och strategi till implementering och uppföljning.  
Vad betyder hållbarhet för oss? Hur tar vi oss an resan dit?

Med utgångspunkt i Agenda 2030 och din verksamhets förutsättningar, hjälper vi till med såväl riskhantering som hållbart värdeskapande. En framgångsrik strategi för hållbar utveckling kräver kunskap om verksamhetens påverkan och om intressenternas krav och förväntningar. Vi hjälper till med nuläges-, väsentlighets- och riskanalys, intressentdialoger och prioritering av fokusområden. Vi bistår också med att formulera och implementera mål och strategi som lever och skapar värde i organisationen. Vi utgår från er verksamhets mål och riktning och använder etablerade ramverk, metoder och verktyg som vi vet fungerar i praktiken.

Våra tjänster

 • Väsentlighetsanalys
 • Risker & riskhantering
 • Due diligence
 • Intressentdialog
 • Benchmark/GAP-analys
 • Policyer, mål, mätetal och uppföljning
 • Processer och system

 • Agenda 2030 och Globala målen
 • ISO 26000, ISO 14001, ISO 9001, 20121
 • ISO 45001
 • Global Compact
 • Global Reporting Initiative (GRI)
 • EU Taxonomin

 

Agenda 2030 för din verksamhet

Företag, myndigheter och kommuner har alla en viktig roll i arbetet för att nå Globala målen. Vilka områden är relevanta utifrån din verksamhet hur använder du Agenda 2030 som ett strategiskt ramverk? Hör av dig så berättar vi mer.

Risker och riskhantering

Globala utmaningar ger ökad riskexponering för hållbarhetsrelaterade risker. För många är det också ett krav att redovisa risker i sin hållbarhetsredovisning. 

EU Taxonomin

EU har antagit ett gemensamt klassificeringssystem (taxonomi) som anger vilka verksamheter som kan klassas som miljömässigt hållbara.

Kontakt oss

Mia Barkland

mia.barkland@trossa.se eller 0730 - 75 57 57.

Valerie Hasler

valerie.hasler@trossa.se eller 0730-75 57 67