Miljövarudeklaration (EPD)
En EPD (eng. Environmental Product Declaration) bygger på en livscykelanalys (LCA). Det som skiljer EPD från LCA är påbyggnation av mer specifika ramverk samt certifiering.

En EPD utförs för en rad olika produktkategorier och verifieras av en oberoende tredje part, vilket  säkerställer att resultaten från analysen av din produkt är jämförbar med resultaten från analysen från en jämbördig produkt och att dokumentationen ger full transparens i utförandet. 

Det finns flera anledningar till att efterfrågan på EPD:er ökar. Förutom ett strategiskt val i hållbarhetsarbetet kan det också komma som krav eller begäran från intressenter, så som offentliga aktörer eller ägare. 

Utifrån gedigna ramverk och tredjepartsgranskning kan du känna dig trygg med att använda EPD:n för trovärdig och evidensbaserad hållbarhetskommunikation – såväl externt som internt. 


EPD för byggprodukter
Idag ställs krav på EPD för byggprodukter (fr 1 januari 2022) då Sverige införde en ny lag; Lag (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader. Byggherre som har fått bygglov beviljat efter den 1 januari 2022 kommer därför i flera fall behöva lämna in en klimatdeklaration för byggnaden.


Våra tjänster

  • Trovärdig och evidensbaserad analys
  • Underlag för hållbarhetskommunikation
  • Tredjepartsgranskad EPD
  • Underlag för upprätthållande av lagkrav
  • Transparent och jämförbar data
  • Externt beslutsunderlag


Kontakt oss gärna!

Sara Hidendahl

sara.hidendahl@trossa.se eller
0708 - 16 09 62