EU Taxonomin

EU Taxonomin får stor betydelse för företag

EU har nu antagit ett gemensamt klassificeringssystem (taxonomi) som anger vilka verksamheter som kan klassas som miljömässigt hållbara. Dessutom ställs krav på att företag tar socialt ansvar och respekterar internationellt vedertagna normer för mänskliga rättigheter och arbetsmiljö.
 

För att en aktivitet ska vara hållbar enligt förordningen måste den bidra väsentligt till minst ett av EUs fastställda miljömål och undvika avsevärd skada på någon av de övriga miljömålen.

De sex EU-målen för miljön som taxonomin omfattar är:
 1. begränsning av klimatförändringarna
 2. anpassning till klimatförändringarna
 3. hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
 4. övergång till en kretsloppsekonomi
 5. förebyggande och begränsning av föroreningar
 6. skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Verksamheten måste också uppfylla vissa minimistandarder som rör samhällsansvar för att möta kraven i taxonomin. De riktlinjer som taxonomin hänvisar till är:
 • OECD Guidelines for Multinational Enterprises
 • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
För alla aktiviteter som utvärderas utifrån taxonomin kommer det att finnas tröskelvärden som inte får överskridas.

Varför en gemensam taxonomi?
Med taxonomin får investerare ett gemensamt verktyg för att bedöma vilka aktiviteter som är hållbara. När det finns en gemensam standard att förhålla sig till minskar möjligheterna till greenwashing och nödvändiga investeringar för grön omställning kan styras till verksamheter som bidrar till att uppnå Parisavtalet och övriga hållbarhetsmål inom EU. Finansiella aktörer kommer inte kunna marknadsföra sina produkter som hållbara om de inte lever upp till taxonomins kriterier.

Hur kommer företag att påverkas?
Taxonomin innebär att investerare kommer att bedöma företag utifrån taxonomins kriterier och ställa högre krav på företagens hållbarhetsarbete och redovisning. De bolag som har en hög andel aktiviteter som uppfyller taxonomin kommer att öka i värde och sannolikt ha lättare att få finansiering.
I förlängningen kommer företag att behöva redovisa omsättning, kapitalinvesteringar och operativa kostnader i enlighet med taxonomin. Det blir nästa steg i utvecklingen av redan existerande riktlinjer för icke-finansiell rapportering (Directive 2013/34/EU).

Hur kan man förbereda sig?
 • Kontrollera hur ditt företag idag står sig mot taxonomin
 • Se över riskmodellen så att hållbarhetsrisker (framförallt klimatrisker) finns med
 • Sätt tydliga klimatstrategier och målsättningar
 • Se till att ha tydliga processer och mätetal på plats för uppföljning och redovisning
 • Se över affärsmöjligheterna som ett tydligare ramverk för hållbara investeringar och verksamheter möjliggör
 • Förbered er för de ökade kraven på hållbarhetsredovisning och transparens för att möta taxonomins kriterier

Tidplan
I första hand är det begränsning av och anpassning till klimatförändringar som beräknas vara klar före slutet av 2020 så att den delen av taxonomin kan tillämpas fullt ut senast i slutet av 2021. För de övriga fyra målen beräknas taxonomin vara klar i slutet av 2021.

Nya riktlinjer för icke-finansiell rapportering kommer i juni 2021. Men eftersom investerare har krav på sig att från och med årsrapporten för 2020 redovisa hur stor andel av investeringarna som är gröna behöver de få in information från företag mycket tidigare.

För mer information kontakta iris.tolonen@trossa.se

Läs mer om taxonomin på EU kommissionens webbplats