Hållbara värdekedjor och Human Rights Due Diligence

Varje verksamhet har sina specifika förutsättningar och vi anpassar våra tjänster och arbetssätt i varje uppdrag.

Förväntningar och krav på hur långt organisationers ansvar sträcker sig ökar hela tiden. Ett exempel på detta är kommande EU-lagstiftning för tillbörlig aktsamhet (due diligence) som ställer krav på företag avseende kontroll av mänskliga rättigheter och miljö i leveranskedjan. En väl integrerad systematik för att säkerhetsställa ett ansvarsfullt företagande och hantera risker för människor, snarare än affärsrisker, möjliggör kravefterlevnad av den nya lagstiftningen.

Human Rights Due Diligence (HRDD) eller ”tillbörlig aktsamhet”, är en process för att identifiera, förhindra, begränsa och redogöra för potentiell och faktisk negativ påverkan på mänskliga rättigheter i den egna verksamheten liksom i hela värdekedjan.

Tillvägagångssättet för en HRDD-process grundar sig på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande.VÅRA TJÄNSTER
  • GAP-analys utifrån vad er verksamhet befinner sig och rekommendationer på åtgärder för att säkerställa efterlevnad av kraven på HRDD.
  • Kompetenshöjande utbildning om HRDD och ansvarsfullt företagande.
  • Hjälp med verktyg och processer för HRDD såsom; förankring i policy och ledningssystem, verktyg för riksidentifiering, riskhanteringsprocesser, avvikelsehantering, uppföljningssystem, rapportering och kommunikationsplan samt rutiner för gottgörelseprocesser.
KONKRET KAN VI ÄVEN ERBJUDA
  • Framtagande av interna och externa Uppförandekoder (code of conduct) och krav för olika inköpskategorier
  • Kommunikation och implementering av leverantörskrav
  • Riskkartläggning och hållbarhetsanalys av leveranskedjan
  • Utvärdering och uppföljning av ställda krav (självutvärdering/revision på plats)
  • Utbildning för inköpare och leverantörer
  • För tjänster kopplat till systematiskt arbetsmiljöarbete, läs mer här.

Kontakta oss gärna

Erika Ekman

0730-75 57 45
erika.ekman@trossa.se

Johanna Zuhr