Hållbarhetsredovisning & kommunikation

Vi hjälper till med rapportering enligt lagkrav och standarder, från väsentlighetsanalys och datainsamling till textarbete och kommunikationsplan

Värdeskapande hållbarhetsredovisning

Kraven på relevant och trovärdig hållbarhetsredovisning ökar och både lagstiftning och standarder utvecklas i snabb takt. På Trossa håller vi oss uppdaterade på området och har många års erfarenhet av hållbarhetsredovisning, liksom av andra former av intern och extern  hållbarhetskommunikation. 

Vi erbjuder stöd och rådgivning i alla led från väsentlighetsanalys och intressentdialoger till framtagande av hållbarhetsrapporter som uppfyller regelverk och intressentförväntningar. Vår utgångspunkt är att arbetet med hållbarhetsredovisning ska skapa värde både för intressenterna och för verksamheten. Att vi har kompetens inom både redovisning och sakfrågorna redovisningen handlar om, ser vi som en viktig tillgång.

våra tjänster
  • Väsentlighetsanalys
  • Intressentdialog 
  • Hållbarhetsrapport enligt lagkrav 
  • GRI Standards
  • Klimatredovisning enligt TCFD 
  • Anpassning till CSRD och EUs Taxonomi
  • Datainsamling
  • Intern och extern kommunikation 

Nytt direktiv om förändrad hållbarhetsredovisning, CSRD

Den 22 november 2022 överlämnade Europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering (EFRAG) en första uppsättning rapporteringsstandarder för hållbarhet (ESRS) till Europeiska Kommissionen. De nya standarderna är en del i EU:s nya direktiv om förändrad hållbarhetsredovisning, CSRD, som antogs av EU Kommissionen i juni i år. Här hittar du en sammanfattning av vad direktivet och de nya redovisningsstandarderna handlar om.

CSRD och EU Taxonomin

EUs nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, medför skärpta och utvecklade krav på större företags hållbarhetsredovisningar. Vi hjälper till att navigera i hur ditt företag berörs, och hur kraven hänger ihop med EUs gröna taxonomi och andra ramverk. 

Nya GRI Standards 

Från och med 2023 behöver GRI- redovisningar följa en ny version, GRI Standards 2021. Det innebär utökade informationskrav avseende hållbar bolagsstyrning och ansvar för mänskliga rättigheter, bland annat. Vi hjälper dig med gap-analysen och övergången!

Agenda 2030 och Globala målen

Alla verksamheter har ett ansvar oatt bidra till de globala målen i Agenda 2030. Målen är en viktig utgångspunkt i  väsentlighetsanalysen, och också ett stöd att förhålla sig till i kommunikation och redovisning.

Kontakta oss!

Therese Gavel

therese.gavel@trossa.se

Mia Barkland

mia.barkland@trossa.se