Hållbarhetsredovisning & kommunikation

Vi hjälper till med rapportering enligt lagkrav och standarder, från väsentlighetsanalys och datainsamling till textarbete och kommunikationsplan

Värdeskapande hållbarhetsredovisning

Kraven på relevant och trovärdig hållbarhetsredovisning ökar och både lagstiftning och standarder utvecklas i snabb takt. På Trossa håller vi oss uppdaterade på området och har många års erfarenhet av hållbarhetsredovisning, liksom andra former av intern och extern miljö- och hållbarhetskommunikation. 

Vi erbjuder stöd och rådgivning i alla led från väsentlighetsanalys och intressentdialoger till framtagande av hållbarhetsrapporter som uppfyller regelverk och intressentförväntningar. Vår utgångspunkt är att arbetet med hållbarhetsredovisning ska skapa värde både för intressenterna och för verksamheten. Att vi har kompetens inom såväl redovisning och kommunikation som inom sakfrågorna ser vi som en viktig tillgång.

våra tjänster
  • Intressentdialog
  • Väsentlighetsanalys
  • Hållbarhetsredovisning enligt lagkrav 
  • GRI Standards
  • Klimatredovisning enligt TCFD 
  • Anpassning till EUs Taxonomi och CSRD
  • Kommunikationsplan
  • Intern kommunikation 

Agenda 2030 och Globala målen

Alla verksamheter har ett ansvar och en möjlighet att bidra till Agenda 2030 och de globala målen. Du kan utgå från målen i din väsentlighetsanalys, och också förhålla dig till dem i kommunikation och redovisning.

Nya GRI Standards 

Från och med 2023 behöver GRI- redovisningar följa en ny version, GRI Standards 2021. Det innebär utökade informationskrav avseende hållbar bolagsstyrning och ansvar för mänskliga rättigheter, bland annat. Vi hjälper dig med gap-analysen och övergången!

CSRD och EU Taxonomin

EUs nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, medför skärpta och utvecklade krav på större företags hållbarhetsredovisningar. Vi hjälper till att navigera i hur ditt företag berörs, och hur kraven hänger ihop med EUs gröna taxonomi och andra ramverk. 

Kontakt

För mer information, kontakta gärna Mia Barkland:
mia.barkland@trossa.se eller  0730-755757