Lagstiftning kemikalier

Reach och CLP är två viktiga förordningar som har stor påverkan på kemikaliearbetet. Kontakta våra experter för rådgivning

Reach registrering

Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 ställer krav på företag som tillverkar eller importerar kemiska ämnen eller komponenter i blandningar om minst ett ton per år att dessa ska registreras hos ECHA. 

Kontakta oss om ni behöver hjälp med Reach-registrering!

våra tjänster - REACH
 • Kartläggning av Reach-kraven för din verksamhet
 • Koordinering av kontakter med ledande registrant och aktörer i leverantörskedjan
 • Sammanställning av tekniskt underlag (dossier) i IUCLID och REACH-IT
 • Inlämning och uppföljning av registrering i REACH-IT
 • Praktisk support kring IT-verktygen
 • Rådgivning
 • Utbildning

CLP

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 reglerar klassificering, märkning och paketering av kemiska produkter inom EU.  Märkning av kemiska produkter enligt CLP-förordningen är obligatorisk, och från och med den 1 juni 2019 ska även förpackningar på arbetsplatsen med gammal märkning ha märkts om enligt CLP.

VÅRA TJÄNSTER - CLP
 • Inventering och kartläggning av status i din verksamhet
 • Granskning av etiketter
 • Klassificering enligt CLP
 • Framtagning av etikettunderlag med märkning enligt CLP
 • Rådgivning
 • Utbildning

Giftinformationscentralen (Poison Centre Notification, PCN)

Från 1 januari 2021 trädde nya regler för notifiering till giftinformationscentralerna inom EU i kraft. Farliga kemiska blandningar som tillhandahålls till konsumenter eller professionella användare måste anmälas enligt de harmoniserade reglerna till ECHAs portal. För industriella produkter är deadline 1 januari 2024.

I samband med anmälan genererar man även en så kallad UFI-kod (unik formuleringsidentifierare) som sedan ska märkas på etiketten för respektive produkt.

Syftet med uppdateringen av lagstiftningen var att harmonisera uppgifterna som krävs för att anmäla till Giftinformationscentralerna inom EU, så att de sedan kan ge adekvata råd vid de olyckor/tillbud som varje år inträffar när någon får i sig kemiska produkter.

Våra TJÄNSTER - PCN
 • Kartläggning av kraven för din verksamhet
 • Support kring insamling och sammanställning av information
 • Generering av UFI-kod
 • Anmälan enligt PCN i ECHAs portal
 • Praktisk support kring IT-verktygen (ECHA Cloud Services)
 • Rådgivning
 • Utbildning

SCIP-databasen

Den 5 januari 2021 trädde en ny regel i Avfallsdirektivet (2008/98/EG) i kraft som innebär att leverantörer av varor med SVHC-ämnen i halter över 0,1% måste anmäla dessa i ECHAs
 SCIP-databas.

Syftet är att informera om SVHC-ämnen under varornas hela livscykel och därigenom främja utvecklingen mot målet om giftfria materialkretslopp.

Våra tjänster - SCIP-databasen
 • Kartläggning av kraven för din verksamhet
 • Support kring insamling och sammanställning av information
 • Anmälan till SCIP-databasen
 • Praktisk support kring IT-verktygen (ECHA Cloud Services)
 • Rådgivning
 • Utbildning

Kontakta oss

Frågor om CLP och annan lagstiftning kopplat till kemikalier

Kontakta gärna Johanna Wachtmeister

0730-75 57 58
johanna.wachtmeister@trossa.se

Frågor om Reach och
SCIP-databasen

Kontakta gärna Karin Edvinsson
0730-75 58 59
karin.edvinsson@trossa.se

Frågor om PCN

Kontakta gärna Sofia Walles
0737-73 57 61
sofia.walles@trossa.se