Klimat & Planet

Rådgivning och tjänster för klimat- och miljöansvar. Kartläggning, beräkningar, mål och åtgärder för minskat avtryck, enligt etablerade ramverk.

Vad krävs för miljömässig hållbarhet inom planetens gränser?
Hur tar vi ansvar för 1,5-gradersmålet och den biologiska mångfalden?

 Vi erbjuder kompetens och lösningar för att kartlägga klimat- och miljöpåverkan, formulera policyer, sätta mål och ta fram handlingsplaner. Vi har också god kunskap om klimat- och miljörelaterade krav, ramverk och standarder, som många företag och offentliga aktörer omfattas av och/eller har nytta av.

Våra tjänster

  • Kartlägga klimatpåverkan
  • Klimatstrategi och styrningsmodell
  • Sätta Science Based Targets

  • Redovisa utifrån TCFD

  • Framtidsscenarios & workshops
  • Utbildning och inspirationsföreläsningar

Klimatansvar i linje med Parisavtalet

Omställningen till ett fossilfritt samhälle behöver accelerera för att vi ska kunna hålla den globala uppvärmningen under 1.5 grader  - utsläppen måste halveras till 2030! Allt fler intressenter - invånare, anställda, kunder och investerare - ställer krav på företags redovisning av utsläpp och klimatmål. Ett proaktivt klimatarbete behövs även för hantera såväl regulatoriska som operativa risker kopplade till  klimatpolitik och klimatförändringar. Samtidigt finns  möjligheter att ta vara på i samhällsomställningen. Hör av dig så pratar vi mer om nästa steg i klimatarbetet!

Verktyg för klimatstrategi

Trossa är nu stolt partner till The 1.5°C Business Playbook – ett verktyg som enkelt guidar företag i arbetet med att halvera klimatutsläppen till 2030. Grundat i den senaste vetenskapen är Playbook en utmärkt bas för att bygga sin klimatstrategi utifrån. Den ger även konkreta förslag på åtgärder för att nå utsläppsminskningar och skapa engagemang och inspiration i verksamheten.

Kontakta Carolina för mer information