Nytt direktiv om förändrad hållbarhetsredovisning, CSRD 

Den 22 november 2022 överlämnade Europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering (EFRAG) en första uppsättning rapporteringsstandarder för hållbarhet (ESRS) till Europeiska Kommissionen. De nya standarderna för hållbarhetsredovisning är en del i EU:s nya direktiv om förändrad hållbarhetsredovisning, CSRD (Coprorate Sustainability Reporting Directive) som antogs av EU Kommissionen i juni i år.

Några snabba fakta kring CSRD

  • Gäller från räkenskapsåret 2024 (rapportering 2025) för stora bolag (mer än 500 anställda) av allmänt intresse och som tidigare omfattats av direktivet för icke-finansiell rapportering
  • Gäller från räkenskapsåret 2025 (rapportering 2026) för stora bolag som idag inte omfattas av direktivet för icke-finansiell rapportering (mer än 250 anställda, 40 MEUR i omsättning, 20 MEUR balansomslutning)
  • Gäller från räkenskapsåret 2026 (rapportering 2027) för börsnoterade små och medelstora bolag, men med möjlighet till uppskjuten tillämpning fram till 2028
  • Informationen som ska lämnas ska vara upprättad i enligt med EU:s standarder för hållbarhetsrapportering, ESRS
  • Informationen ska ingå som en del av bolagets förvaltningsberättelse i årsredovisningen
  • Informationen ska granskas av tredje part (limited assurance)
Informationen ska ha en digital märkning (XHTML) så att den blir maskinläsbar

Syftet med det nya direktivet och de nya rapporteringsstandarderna är att höja kvaliteten, jämförbarheten och transparensen i hållbarhetsredovisningen och göra den mer likställd med finansiell rapportering. Direktivet syftar också till att stödja EU:s måluppfyllelse inom miljö, klimat och sociala förhållanden.


Kort om ESRS

De nya standarderna för hållbarhetsredovisning är i stor utsträckning uppbyggda utifrån befintliga ramverk så som till exempel GRI och TCFD. I korthet innebär de bland annat krav på redovisning av verksamhetens påverkan på, och hur verksamheten påverkas av, olika hållbarhetsaspekter, så kallad dubbel väsentlighet. De ställer också utökade krav på beskrivning av bolagens styrning, uppföljning och risker inom miljö, klimat och människor, både inom den egna verksamheten och i värdekedjan.

Av de 12 rapporteringsstandarderna fokuserar två på generella upplysningar, fem på miljöaspekter, fyra på sociala aspekter och en på bolagsstyrning. Utöver dessa pågår ett arbete med att ta fram sektorspecifika standards och rapporteringsstandarder för mindre och medelstora bolag.

KONTAKTA OSS Hur påverkar de nya rapporteringskraven ert företag och hållbarhetsredovisning? Vi hjälper dig att reda ut frågetecken och att navigera rätt. Välkommen att höra av dig!

Therese Gavel
therese.gavel@trossa.se