TROSSA ACADEMY

Ansvarsfulla inköp  

Påverkas ni av skärpta lagkrav och ökade förväntningar från kunder när det gäller hållbara värdekedjor? Behöver du mer kunskap om hur ni kan identifiera hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter vid inköp och i leverantörsrelationer? Då är det här en utbildning för dig! 

Genom utbildningen får du en övergripande förståelse för viktiga delar i processen för ansvarsfulla inköp. Du får även tips på verktyg och inblick i rapporteringskrav utifrån lagstiftning och ramverk. Efter kursen ska du vara rustad att, i dialog med inköpsavdelningen i din organisation, bidra i arbetet för mer medvetna och ansvarsfulla inköpsbeslut. Genom individuell rådgivning hjälper vi dig att applicera nya kunskaper i din roll och verksamhet. 

Innehåll

DEL 1.

Heldagsutbildning på plats hos oss!


  • Introduktion: ansvarsfulla leverantörer, hållbara produkter inkl. koppling till OECDs Due Diligence riktlinjer
  • Best practice för hur du sätter upp uppförandekoder för leverantörer
  • Tips på hantering av kunders uppförandekoder
  • Riskanalys, kartläggning och riskklassning av leverantörer: varför och hur
  • Leverantörsuppföljningar genom självskattning och revisioner
  • Leverantörsutveckling och -samarbeten
  • Överblick över tillverkarens, importörens, distributörens och exportörens roll och ansvar gällande hållbara produkter
  • Ansvarsfördelning för ansvarsfulla inköp inom din organisation
  • Tips, verktyg och vägledningar att använda som stöd
  • Överblick rapporteringskrav enligt CSRD, CSDDD, GRI SRS, OECD riktlinjerna


Efter utbildningen får du med dig kursdokumentation i form av en guide och frivillig hemläxa. Du får också ett kursintyg.

DEL 2.

Vi följer med dig hem! 3 timmars individuell rådgivning online

Var: Rådgivningen sker i första hand via videomöten.
När: Du avropar rådgivningen inom 6 månader efter genomförd utbildning, som ett eller flera separata tillfällen efter överenskommelse.
Innehåll: Rådgivningen syftar till att kunskaperna från utbildningen kommer till bästa nytta i ditt och din verksamhets arbete. Innehållet i rådgivningen utgår från dina behov och önskemål.

Pris: 13 000 kr (ex. moms) per person

Vi utför kursen på förfrågan, skicka gärna en intresseanmälan!

Vi som håller utbildningen

Lena Landén

Jag har lång erfarenhet av såväl strategiskt som operativt hållbarhetsarbete primärt inom området ansvarsfulla inköp. Rådgivningsuppdrag omfattar exempelvis stöd i framtagning av leverantörskrav, kartläggning och riskanalys av leverantörskedjor, uppföljning av leverantörer inkl. revision på plats i Europa och Asien. Jag är väl insatt i ramverk och standarder som syftar till att ta ansvar i leverantörskedjan, såsom exempelvis OECD:s vägledning till due diligence och amfori BSCI.

Valerie Hasler

Jag har lång och bred erfarenhet inom hållbar utveckling och projektledning i multinationella företag från olika branscher. Inom området ansvarsfulla inköp stöttar jag företag att skapa effektiva processer och implementera interna rutiner från kravställan, till riskanalys och uppföljning av leverantörer. Jag är väl insatt i ramverk och standarder på hållbarhetsområdet och tillämpningen av dessa, såsom Agenda 2030 och Globala målen, Global Compact, GRI SRS och CSRD.

KARIN LONAEUS

Jag har flerårig erfarenhet av att arbeta mot upphandlande myndigheter och företag i syfte att implementera human rights due diligence-processer i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. I mina konsultuppdrag arbetar jag såväl strategiskt som operativt med bland annat riskanalys, riskhantering, uppföljning, avvikelsehantering och gottgörelse. Jag har även särskild kompetens gällande hållbarhetsarbete inom ramen för lagen om offentlig upphandling.

Kontakta utbildningsansvarig

För frågor eller om du vill ha mer information om hur vi kan verksamhetsanpassa upplägget, kontakta gärna Valerie!   valerie.hasler@trossa.se