CBAM- en del av EU:s 55%-lagstiftningspaket

EU har ett bindande mål att senast 2030 minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 % jämfört med 1990 års nivåer. Alla ekonomiska sektorer förväntas bidra till att uppnå detta mål.

CBAM, som trädde i kraft den 1 oktober 2023, avser att säkerställa likvärdig koldioxidprissättning för importerade och inhemska produkter. Syftet med CBAM är att förebygga risken för koldioxidläckage, men denna förordning kommer också att uppmuntra producenter från tredjeländer att använda teknik som är mer effektiv när det gäller minskning av växthusgaser så att färre genereras. Därför förväntas CBAM på ett ändamålsenligt sätt stödja minskningar av växthusgasutsläpp i tredjeländer. 

Omfattning: Järn och stål, cement, gödningsmedel, aluminium, el samt vätgas. De aktuella varorna finns specificerade utifrån KN-nummer i bilaga 1 och 2 till CBAM-förordningen. Järn och stål inkluderar exempelvis även rör, burkar och skruvar mm.

Redovisning: Redan från och med 1 oktober 2023 är importörer skyldiga att redovisa de inbäddade utsläppen i de importerade varorna. Rapporteringen ska ske kvartalsvis och importören eller i förekommande fall det indirekta tullombudet kommer att underrättas om rapporteringsskyldigheten vid den tidpunkt då varorna övergår till fri omsättning. Rapporterna ska ha kommit in senast en månad efter utgången av respektive kvartal vilket innebär att den första rapporten (avseende importerade varor under perioden 1 oktober 2023–31 december 2023) ska ha kommit in till kommissionen senast 31 januari 2024.  

Under den första perioden till och med december 2025 så behöver man inte betala för utsläppen, dock behöver utsläppen redovisas - antingen genom schabloner som EU tillhandahåller eller genom faktisk data från leverantör. Från 1 januari 2026 behöver man köpa certifikat för varje ton CO2e de importerade varorna genererat.  

För företag som berörs blir det viktigt att använda hösten till att skapa en tydlig bild över sin import och vilka delar av den som kommer att beröras av rapporteringskraven. 

Har ni frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta mig: lars.holmberg@trossa.se

Lars Holmberg


Larsjpg