Kemiska produkter

REACH och CLP är två viktiga förordningar som har stor påverkan på kemikaliearbetet. Kontakta våra experter för rådgivning

Kemikalielagstiftning

Vi hjälper er att navigera bland lagkrav, nationella såväl som internationella, kopplat till kemiska produkter och deras egenskaper. Med rätt kunskap och ett systematiskt arbete på plats kan ni kan ligga steget före skärpta lagkrav och göra strategiska vägval. 

Våra tjänster

  • Kartläggning av REACH-kraven för din verksamhet
  • Hjälp med REACH-registrering
  • Praktisk support kring ECHAs IT-verktyg (REACH-IT och IUCLID 6)
  • Framtagande av säkerhetsdatablad
  • Genomgång och tolkning av exponeringsscenarier
  • Kartläggning av kraven för din verksamhet
  • Registrering till produktregister
  • Rådgivning
  • Utbildning

REACH-lagstiftningen

REACH-förordningen ((EG) nr 1907/2006) är en av grundpelarna i EU:s kemikalielagstiftning och ställer krav på företag som tillverkar, importerar eller säljer varor och kemiska produkter. Reglerna handlar om registrering av kemiska ämnen (som sådana eller i blandningar), förbud eller andra restriktioner samt regler om information till kunder

CLP

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU. Märkning av kemiska produkter enligt CLP-förordningen är obligatorisk för kemiska produkter. 

Giftinformationscentralen (Poison Centre Notification, PCN)
Farliga kemiska blandningar som tillhandahålls konsumenter eller professionella användare måste anmälas enligt de harmoniserade reglerna till ECHAs portal. För industriella produkter är deadline 1 januari 2024.

Nationell lagstiftning

Utöver EU-förordningar som gäller i hela EU samt EES-länderna, finns även nationell lagstiftning som behöver beaktas för kemiska produkter.

I Sveriges nationella lagstiftning hittar vi bland annat krav på Produktregistrering samt Tillstånd för särskilt farlig vara.

På Trossa har vi även erfarenhet av att jobba med nationell lagstiftning i övriga Europa samt andra delar av världen.

Kontakta oss gärna!

Karin Edvinsson

Frågor om kemikalielagstiftning generellt samt REACH och CLP

0730-75 58 59
karin.edvinsson@trossa.se

Johanna Wachtmeister

Frågor om nationell lagstiftning, CLP och säkerhetsdatablad

0730-75 57 58
johanna.wachtmeister@trossa.se

Charlotte Björnstad

Frågor om CLP och säkerhetsdatablad

0730-75 41 50
charlotte.bjornstad@trossa.se