Klimatberäkning och strategi

Vi hjälper er att kartlägga klimatutsläpp, sätta mål och ta fram handlingsplaner. 
Våra levnadsförhållanden på jorden kommer att förändras drastiskt om vi inte lyckas begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad. Krav och förväntningar ökar nu på att organisationer tar sitt ansvar och identifierar sina utsläpp i hela kedjan, sätter mål, tar fram handlingsplaner och agerar för att minska sina utsläpp.

Med utgångspunkt i GHG-protokollet, en global standard för beräkning av klimatutsläpp, kartlägger vi verksamhetens direkta (scope 1) och indirekta (scope 2) utsläpp, samt utsläpp i leverantörsled (scope 3). Vi ger stöd i arbetet med att ta fram mål i linje med vetenskapen, och utveckla handlingsplaner för utsläppsminskningar.

Vi ser även ökade krav och efterfrågan att produkter skapas effektivt, med så liten påverkan som möjligt. Vi hjälper dig med klimatberäkningar och livscykelanalyser som sedan kan ligga till grund för mer hållbara design- och materialval när du utvecklar din produkt.

Våra tjänster

  • Klimatkartläggning och beräkning av egen verksamhet och värdekedja (GHG-protokollets scope 1, 2 och 3)
  • Redovisning enligt kraven i TCFD
  • Utbildningar och inspirationsföreläsningar
  • LCA och klimatpåverkan av produkter
  • Sätta klimatmål och Science Based Targets

  • Utveckling av klimatstrategi och handlingsplan med åtgärder, mätetal och uppföljning

Kontakt oss gärna!

Vera Söderberg

0735 - 20 53 09
vera.soderberg@trossa.se