TROSSA ACADEMY

Introduktion till Human Rights Due Diligence


 

Human Rights Due Diligence (HRDD) går ut på att identifiera, hantera och kommunicera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter internt och i värdekedjan. Välkommen till denna kurs där vi, med grund i etablerade ramverk, går vi genom hur du steg för steg kan implementera en human rights due diligence-process i din organisation. Vi kommer också att gå igenom aktuella lagkrav gällande HRDD för att du ska få en överblick över hur dessa berör er verksamhet.
 

Vi blandar föreläsningsmoment med gruppövningar på utvalda moment i HRDD-processen, där du som deltagare får prova på att själv ta dig an frågorna. Efter kursen bistår vi med rådgivning för att applicera den nya kunskapen i egen verksamhet.

Innehåll

DEL 1.

Heldagsutbildning på plats hos oss!


  • Innehåll i ett urval av lagstiftningar (t.ex. EU, Norge, Tyskland) och ramverk (t.ex. OECD guidance for responsible business conduct, UN Guiding Principles on Business and Human Rights).
  • HRDD och dess kopplingar till hållbarhetsrapportering (t.ex. CSRD)
  •  Att sätta upp en process för human rights due diligence: i den egna verksamheten, uppströms (t.ex. leverantörer) och nedströms (t.ex. kundled).
  • Föreläsningsmoment blandat med gruppövningar.
  • Exempel på framgångsfaktorer och fallgropar.


Efter den här kursen kommer du att kunna påbörja arbete med att sätta mål och en strategi för identifiering, hantering och uppföljning av risker för kränkningar av mänskliga rättigheter internt och i värdekedjan. Du kommer att ha en förståelse för framgångsfaktorer och fallgropar i arbetet med HRDD.

Efter utbildningen får du med dig kursdokumentation i form av en guide och frivillig hemläxa. Du får också ett kursintyg.

DEL 2. 

Vi följer med dig hem! 3 timmars individuell rådgivning online

Var: Rådgivningen sker i första hand via videomöten.
När: Du avropar rådgivningen inom 6 månader efter genomförd utbildning, som ett eller flera separata tillfällen efter överenskommelse.
Innehåll: Rådgivningen syftar till att kunskaperna från utbildningen kommer till bästa nytta i ditt och din verksamhets arbete. Innehållet i rådgivningen utgår från dina behov och önskemål.

Pris: 13 000 kr (ex. moms) per person

Vi utför kursen på förfrågan, skicka gärna en intresseanmälan!

Vi som håller utbildningen

Karin lonaeus

Jag har flerårig erfarenhet av att arbeta mot upphandlande myndigheter och företag i syfte att implementera human rights due diligence-processer i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. I mina konsultuppdrag arbetar jag såväl strategiskt som operativt med bland annat riskanalys, riskhantering, uppföljning, avvikelsehantering och gottgörelse. Jag har även särskild kompetens gällande hållbarhetsarbete inom ramen för lagen om offentlig upphandling.

Erika ekman

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med strategiska rådgivnings- och utredningsuppdrag och från uppdrag som revisor av hållbarhetskrav och föreläsare. Mina uppdragsgivare är multinationella företag som små- och medelstora företag och offentliga aktörer och jag arbetar i dag med att stötta flera olika organisationer med human rights due diligence-processer, både övergripande och med specifika delmoment, såsom riskanalyser, uppförandekoder, hållbarhetsstrategier, rutiner och -policys.


Kontakta utbildningsansvarig

För frågor eller om du vill ha mer information om hur vi kan verksamhetsanpassa upplägget, kontakta gärna Valerie: valerie.hasler@trossa.se