Hållbarhet på Trossa

Vår gemensamma drivkraft  är ett stort engagemang för samhällsfrågor och miljö Vårt viktigaste bidrag till en hållbar utveckling är de projekt vi genomför tillsammans med våra uppdragsgivare. Vi strävar alltid efter faktiska förbättringar ur ett hållbarhetsperspektiv och utvärderar detta löpande, både genom projektutvärderingar med kunderna och internt.

Vi tror på det vi gör. På samma sätt som vi ser hållbarhet som framgångsrecept för våra kunder, vill vi utveckla vår egen verksamhet i en hållbar riktning. Den gemensamma drivkraften för oss på Trossa är ett stort engagemang för samhällsfrågor och miljö. Det är självklart för oss att försöka leva som vi lär.
Trossa har skrivit under Global Compact och har också formulerat vetenskapliga klimatmål enligt Science Based Target initiative.

 

Planeten

Vi gör vad vi kan för att minimera vår egen miljöpåverkan. Våra viktigaste interna miljöaspekter är energianvändning på kontoret och till våra servrar, resor, tjänstepensioner samt användning av elektronik, dagligvaror och förbrukningsmaterial. Klimat- och resurs-effektivitet är ett genomgående tänk för oss. 

Exempel på vad vi gör:

 • åker kollektivt. Alla medarbetare har SL-kort. Vi har även en tjänstecykel.
 • väljer tåg vid längre resor. Flyg endast i undantagsfall och då krävs företagsbeslut. Vi klimatkompenserar för våra resor.
 • väljer Svanenmärkt städning och ekologiskt till kontorsskafferiet.
 • blandar gamla och nya kontorsmöbler.
 • källsorterar noga och skickar uttjänta datorer och telefoner till återbruk.
 • ställer miljö- och hållbarhetskrav på våra tjänstepensioner.

Människorna

Det vi erbjuder våra kunder är vår kompetens, kreativitet och förmåga att inspirera och leverera. Medarbetare som mår bra, utvecklas och känner sig delaktiga är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. Vi är också beroende av goda relationer med samarbetspartners och andra som berörs av det vi gör. 

Exempel på vad vi gör:

 • har en platt organisation – vi diskuterar oss gemensamt fram till viktiga beslut.
 • flexibla och sunda arbetstider. Möjlighet att jobba hemifrån underlättar vardagslivet.
 • har gemensam fredagsfrukost. 
 • erbjuder schyssta anställningsvillkor med tjänstepension, försäkring, friskvårdsbidrag och rikskuponger. 
 • skrattar mycket. använder varandra som bollplank, diskuterar och reflekterar över stort och smått.

Affärerna

En sund företagsekonomi och lönsamhet över tid är grunden för att vi ska kunna fortsätta arbeta för en hållbar utveckling tillsammans med våra kunder. En förutsättning för det är att alltid leverera med kvalitet och hela tiden fortsätta utveckla våra tjänster och arbetssätt. 


 Exempel på vad vi gör:

 • utvärderar vårt arbete genom projektutvärderingar med kund och intern kvalitetssäkring.
 • är noga och transparenta med
  tidredovisning och prissättning.
 • delar med oss av vår kunskap, som föredragshållare och genom medverkan i forum för olika sakfrågor.
 • har en vinstdelningsmodell där överskottet fördelas mellan verksamhetsutveckling, medarbetare och delägare.
 • för en levande dialog om värderingar och vilka vi vill vara som konsulter och företag.

Mål & uppföljning 

Sånt vi kan bli bättre på

 • Vi har mätbara verksamhetsmål för och följer upp vår verksamhet med ett antal nyckeltal på kvartalsbasis. 
 • öka jämställdhet och mångfald i arbetsstyrkan, främst avseende kön och etnicitet 
 • mäta effekten av våra uppdrag inom klimat och miljö 

Så här hanterar vi personuppgifter

Alla ska känna sig trygga när de lämnar över personuppgifter till oss. Trossa följer lagar för att skydda den personliga integriteten och interna regler för den praktiska hanteringen.Trossa behandlar personuppgifter (bl.a kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning) endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål dvs. för att kunna fullgöra avtalet med kunder, för att kunna utföra något som uppdragsgivaren har begärt eller i syftet av personaladministration. Uppgifterna kommer endast att behandlas som överenskommit med kunden/medarbetaren och endast av oss inom företaget. Känsliga personuppgifter sparas ej om sådana inte krävs för att kunna fullgöra avtalet och utan att få samtycke från de berörda personerna.Trossa raderar eller återlämnar alla personuppgifter till kunden, förutom de uppgifterna som enbart används för normal kundadministration, senast efter ett år efter att uppdraget är avslutat och alla fakturor är helt betalda. Personuppgifter av medarbetarna rensas när anställningsförfarandet har avslutats.
Trossa kan använda personuppgifter för att informera om seminarier och andra event och nyhetsbrev till kunder/tidigare kunder som företaget har eller hade ett etablerat kundförhållande med. Mottagaren har alltid möjlighet att enkelt meddela Trossa om att hen vill bli borttagen från framtida utskickslistor. De uppgifter som Trossa sparar behandlas på ett betryggande sätt. Vi har tagit säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Om Trossa får vetskap om en personuppgiftsincident uderrättas kund eller annan berörd person utan onödigt dröjsmål.