Varor och material

Varor och material omfattas av en mängd olika lagar och regler. Kontakta våra experter för rådgivning

Kemikalier i varor och material

Vi hjälper er att navigera bland lagkrav och olika materials miljö- och hälsomässiga egenskaper. Med rätt kunskap kan ni kan ligga steget före skärpta lagkrav och göra vägval som främjar återvinning och cirkularitet.   

 Till stor del består varor av olika material. Det kan vara allt från naturliga råvaror som trä till helt syntetiska material som plast och allt däremellan. Dessutom så består de flesta varor av kombinationer av flera olika material.

Även om det inte är lika tydligt, innehåller även många material en stor mängd tillsatta kemiska ämnen.

Till skillnad från kemiska produkter så är varornas form och funktion mer central än deras innehåll. I vissa fall är dock gränsen mellan kemiska produkter och varor hårfin. Exempel på sådana produkter är batterier, tuschpennor och doftljus.


Våra tjänster

 • Kartläggning av kraven för din verksamhet
 • Support kring insamling och sammanställning av information
 • Kemikalierelaterade krav till leverantörer
 • Rådgivning
 • Utbildning
 • Reach: Hur säkerställer man laguppfyllnad?
 • Framtagning av formulär för underleverantörsintyg
 • Anmälan till SCIP-databasen
 • Produktbedömningar för byggvaror
 • Byggvarudeklarationer och eBVDer
 • Registreringar i BASTA och ansökningar till BVB, SundaHus och Svanen
 • Förpackningar: Innehåll och materialval samt möjligheter till återvinning
 • FCM: Support kring insamling och sammanställning av information
 • Sammanställning av DoCer (Declaration of Conformance)

Varor generellt

För alla varor gäller Produktsäkerhetslagen. Utöver den finns det flera mer produktspecifika produktsäkerhetsdirektiv som är införda i svensk lagstiftning på olika sätt. Utöver lagstiftade krav ställer i många fall upphandlare och myndigheter andra krav som företagen måste leva upp till, exempelvis standarder och branschspecifika krav.

REACH

REACH är EU:s kemikalielagstiftning som även omfattar kemikalier som ingår i varor. I artikel 33 finns krav om information i leverantörskedjan för produkter som innehåller särskilt farliga ämnen (sk SVHC-ämnen) i halter över 0,1% (w/w). För en rad kemiska ämnen finns även begränsningar och förbud för huruvida dessa får ingå i varor.

SCIP-databasen

Den 5 januari 2021 trädde en ny regel i Avfallsdirektivet 2008/98/EG (i Sverige KIFS 2017:7) i kraft som innebär att leverantörer av varor med SVHC-ämnen i halter över 0,1% måste anmäla dessa i ECHAs SCIP-databas.

Byggvaror

För byggvaror gäller de generella lagkraven för varor samt vissa specifika krav om emissioner.

Utöver lagkraven finns i Sverige tre olika men relativt likvärdiga branschinitiativ med kemikaliekrav för miljömärkning av byggvaror: BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus, som ofta hänvisas till i upphandling till stora byggprojekt.

Förpackningar

Förpackningar har generellt en kort livslängd och utgör en stor del av det som blir avfall. Detta anses inte som hållbart och här finns mycket att vinna på återvinning och cirkularitet. Förpackningar omfattas av krav i förpackningsdirektivet 94/62/EG (i Sverige i SFS 1998:944)

Material avsedda för kontakt med livsmedel (FCM)

En ansenlig del av de förpackningar som släpps ut på marknaden används till livsmedel. Dessa, och även andra produkter avsedda för livsmedelskontakt, omfattas även av av EU:s ramförordning om material avsedda för kontakt med livsmedel EG 1935/2004. För material av plast och keramik finns specifika krav i andra förordningar. För övriga material finns lagstiftning i vissa länder en mängd och ej bindande rekommendationer som appliceras i Sverige.

Kontakta oss gärna!

Johanna Wachtmeister

Frågor om varor och material generellt samt byggvaror och FCM

0730-75 57 58
johanna.wachtmeister@trossa.se

Karin Edvinsson

Frågor om REACH och SCIP-databasen


0730-75 58 59
karin.edvinsson@trossa.se

Lars Holmberg

Frågor om varor och material generellt samt förpackningar

0730-75 50 11
lars.holmberg@trossa.se