Strategi & Styrning

Rådgivning och tjänster för riskhantering och hållbart värdeskapande.
Från analys och strategi till implementering och uppföljning.  
Är er verksamhet och styrmodell rustad för framtiden?  
Omvärlden bjuder på starka krafter: Globala utmaningar, ett stort informationsflöde, snabb teknisk utveckling, ny lagstiftning och föränderliga intressentförväntningar. Vilken roll fyller ni i det framtida samhället? Matchar nuvarande uppdrag, affärsmodell och  verksamhetsstyrning morgondagens krav och förutsättningar? Idag är det viktigare än någonsin att blicka både framåt och utåt och agera på det som sker.   

Med utgångspunkt i Agenda 2030 och er verksamhets förutsättningar,
hjälper Trossa till med

- analys av trender och framtidsscenarier som berör er verksamhet

- utveckling av framtidsäkrad strategi och affärs-/verksamhetsplan med definierade fokusområden,  kort- och långsiktiga mål och aktiviteter

- utveckling av verksamhetsstyrning och processer för en snabbrörlig organisation och målstyrning i rätt riktning 

Våra tjänster 

 • Intressent- och omvärldsanalys
 • Väsentlighetsanalys
 • Riskanalys och riskhantering
 • Due diligence
 • Benchmark, nuläges- och GAP-analys
 • Policyer, mål, mätetal och uppföljning
 • Strategi och handlingsplan
 • Processer och ledningssystem

Implementering av ramverk och standarde
 • Agenda 2030 och Globala målen
 • ISO 26000, 14001, 45001, 9001, 20121
 • Global Compact
 • EU Taxonomin
 • GRI Standards
 • ...

 

Agenda 2030 för din verksamhet

Företag, myndigheter och kommuner har alla en viktig roll i arbetet för att nå Globala målen. Vilka mål och delmål är relevanta utifrån för din verksamhet och hur kan Agenda 2030 användas som ett strategiskt ramverk? Hör av dig så berättar vi!

Risker och riskhantering

Globala utmaningar ger ökad riskexponering för hållbarhetsrelaterade risker. För många är det också ett krav att redovisa identifierade risker i sin hållbarhetsredovisning. 

EU Taxonomin

EU har antagit ett gemensamt klassificeringssystem (taxonomi) som anger vilka verksamheter som kan klassas som miljömässigt hållbara.

Kontakta oss

Mia Barkland

mia.barkland@trossa.se eller 0730 - 75 57 57.

Valerie Hasler

valerie.hasler@trossa.se eller 0730-75 57 67